تاپ تمپ

تجربه ما باعث تقویت تجارت شما می شود.

دانلود قالب وردپرس - دانلود قالب نیوک - ووکامرس - افزونها - اسکریپت - پی اچ پی نیوک - EDD - PSD - HTML

  دانلود قالب نیوک

  افزایش سرعت سایت با Minify کردن کد ها

  23 بهمن, 1397| تاپ تمپ
  افزایش سرعت سایت با Minify کردن کد ها

  یکی از عواملی ارتقاء رتبه بندی سایت در موتورهای جستجوی سرعت بارگذاری صفحه می باشد. کاهش میزان درخواست HTTP که وب سایت شما استفاده می کند، سرعت و رتبه بندی سایت شما را بهبود می بخشد.

  کاهش حجم سایت و افزایش سرعت بارگذاری سایت راه های گوناگونی از جمله فشرده سازی تصاویر، کش کردن، استفاده از Ajax و همچنین Minify کردن کد ها یا همان فشرده سازی کد های نوشته شده را دارد.

  اولین روش برای Minify یا فشرده کردن کد ها که تقریبا سخت است، این است که در هنگام کد نویسی قسمت های مختلف سایت، کد های CSS و JavaScript را خودتان بصورت فشرده و چسبیده بهم بنویسید و همچنین از ساختار خلاصه شده هر کد استفاده کنید. در این حالت طبیعتا باید مهارت کافی را داشته باشید تا اشتباهی در کد نویسی رخ ندهد.

  شما همچنین می توانید بصورت آنلاین از برخی سایت های فشرده ساز، برای فشرده سازی فایل های css و js استفاده کنید و یا می توانید کد زیر را در فایل .htaccess موجود در روت هاست خود وارد کنید تا سرعت سایت را چند برابر کنید:

  # FileETag None doesn't work in all cases.
  <IfModule mod_headers.c>
      Header unset ETag
  </IfModule>
  
  FileETag None
  
  #move www.domain to domain
  <IfModule mod_rewrite.c>
      RewriteCond %{HTTPS} !=on
      RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
      RewriteRule ^ http://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  </IfModule>
  
  # Force Internet Explorer to render pages in the highest available mode
  <IfModule mod_headers.c>
      Header set X-UA-Compatible 'IE=edge'
      # mod_headers cannot match based on the content-type, however, this
      # header should be send only for HTML pages and not for the other resources
      <FilesMatch "\.(appcache|atom|crx|css|cur|eot|f4[abpv]|flv|gif|htc|ico|jpe?g|js|json(ld)?|m4[av]|manifest|map|mp4|oex|og[agv]|opus|otf|pdf|png|rdf|rss|safariextz|svgz?|swf|tt[cf]|vcf|vtt|webapp|web[mp]|woff|xml|xpi)$">
          Header unset X-UA-Compatible
      </FilesMatch>
  </IfModule>
  
  #turn off directory browsing
  <IfModule mod_autoindex.c>
      Options -Indexes
  </IfModule>
  
  #compression
  <IfModule mod_deflate.c>
  
      # Force compression for mangled headers.
      <IfModule mod_setenvif.c>
          <IfModule mod_headers.c>
              SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding
              RequestHeader append Accept-Encoding 'gzip,deflate' env=HAVE_Accept-Encoding
          </IfModule>
      </IfModule>
  
      # Compress all output labeled with one of the following MIME-types
      # (for Apache versions below 2.3.7, you don't need to enable `mod_filter`
      # and can remove the `<IfModule mod_filter.c>` and `</IfModule>` lines
      # as `AddOutputFilterByType` is still in the core directives).
      <IfModule mod_filter.c>
          AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \
          application/javascript \
          application/json \
          application/ld+json \
          application/rss+xml \
          application/vnd.ms-fontobject \
          application/x-font-ttf \
          application/x-web-app-manifest+json \
          application/xhtml+xml \
          application/xml \
          font/opentype \
          image/svg+xml \
          image/x-icon \
          text/css \
          text/html \
          text/plain \
          text/x-component \
          text/xml
      </IfModule>
  
  </IfModule>
  
  # The following expires headers are set pretty far in the future. If you
  # don't control versioning with filename-based cache busting, consider
  # lowering the cache time for resources such as style sheets and JavaScript
  # files to something like one week.
  
  <IfModule mod_expires.c>
  
      ExpiresActive on
      ExpiresDefault                   'access plus 1 month'
  
    # CSS
      ExpiresByType text/css               'access plus 1 year'
  
    # Data interchange
      ExpiresByType application/json           'access plus 0 seconds'
      ExpiresByType application/ld+json          'access plus 0 seconds'
      ExpiresByType application/xml            'access plus 0 seconds'
      ExpiresByType text/xml               'access plus 0 seconds'
  
    # Favicon (cannot be renamed!) and cursor images
      ExpiresByType image/x-icon             'access plus 1 week'
  
    # HTML components (HTCs)
      ExpiresByType text/x-component           'access plus 1 month'
  
    # HTML
      ExpiresByType text/html               'access plus 0 seconds'
  
    # JavaScript
      ExpiresByType application/javascript        'access plus 1 year'
  
    # Manifest files
      ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json  'access plus 0 seconds'
      ExpiresByType text/cache-manifest          'access plus 0 seconds'
  
    # Media
      ExpiresByType audio/ogg               'access plus 1 month'
      ExpiresByType image/gif               'access plus 1 month'
      ExpiresByType image/jpeg              'access plus 1 month'
      ExpiresByType image/png               'access plus 1 month'
      ExpiresByType video/mp4               'access plus 1 month'
      ExpiresByType video/ogg               'access plus 1 month'
      ExpiresByType video/webm              'access plus 1 month'
  
    # Web feeds
      ExpiresByType application/atom+xml         'access plus 1 hour'
      ExpiresByType application/rss+xml          'access plus 1 hour'
  
    # Web fonts
      ExpiresByType application/font-woff         'access plus 1 month'
      ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject     'access plus 1 month'
      ExpiresByType application/x-font-ttf        'access plus 1 month'
      ExpiresByType font/opentype             'access plus 1 month'
      ExpiresByType image/svg+xml             'access plus 1 month'
  
  </IfModule>

   

   

   

  دسته‌ها: آموزش, آموزش htaccess, آموزش وردپرس

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  Rating*

  TOPTEMP.IR All Rights Reserved